Mobile menu trigger

Hoofdleidingen
Gr hero werkprocessen
Hier vindt u de werkprocessen voor het bundelen van klant aanvragen en de combi aanleg van hoofdleidingen en aansluitingen. Aan de inhoud van deze werkprocessen kunnen geen rechten worden ontleend, De werkprocessen kunnen door diverse omstandigheden wijzigen zonder dat daarvoor GROND’G of de netwerkbedrijven aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Hoofdleidingen

Icon hfdl intake

Initiatie

Input

Activiteiten

 1. Projectmelding doen of invullen en retourneren intakeformulier GROND'G (IN).
 2. Ontvangen aanvraag door GROND’G Combi Coördinator (CC).
 3. Inbrengen aanvraag in Operationeel Overleg en inventariseren betrokken partijen (CC).
 4. Bepalen werkzaamheden per Netbeheerder (NB).
 5. Vaststellen of er sprake is van combi werkzaamheden (CC).
 6. Bepalen combi projectplan en opnemen in combi planning indien verwachte start uitvoering project < 1 jaar is (CC).

Output

 • Combi projectplan
 • Combi planning.
Icon hfdl voorbereiding

Onderzoek

Input

 • Combi projectplan.
 • Combi planning.

Activiteiten

 1. Houden initiatie -en afstemmingsoverleg met IN, combi-partijen en combi aannemer (CA) door CC.
 2. Inhoudelijk bespreken combi projectplan, informeren IN en maken en vastleggen van afspraken met alle partijen in Startdocument (CC)
 3. Vaststellen Voorlopig Ontwerp nuts tracé (VO nuts tracé) in DWG format. Opm: incl. aanhaalroutes. (CC)
 4. Uitvoeren en aanleveren evt. ontbrekende benodigde conditionerende onderzoeken (conform het startdocument) (IN)
 5. Indien aangeleverde onderzoeksresultaten onvoldoende zijn, kan IN de NB inschakelen (mits IN tijd en geld beschikbaar stelt) (IN)
 6. Onderzoek naar bodemvervuiling en risico's op graafschade obv VO nuts tracé (CROW 400 en 500) (IN, NB en CA).
 7. Beoordelen resultaat conditionerende onderzoeken, opgesteld combi RI en maatregelenplan en advies proefsleuven (NB).
 8. Vaststellen Definitief Ontwerp nuts tracé (DO nuts tracé) (CC).
 9. Inplannen gezamenlijke schouw (CA).

Output

 • Vastgesteld DO nuts tracé
 • Onderzoeksresultaten conditionerende onderzoeken, RI + maatregelenplan (oa Bodemadvies rapport en combi RI + maatregelenplan)
 • Ingevuld Startdocument
 • Ingeplande gezamenlijke schouw.

Netontwerp en voorbereiding

Input

 • Vastgesteld DO nuts tracé
 • Onderzoeksresultaten conditionerende onderzoeken, RI + maatregelenplan (oa Bodemadvies rapport en combi RI + maatregelenplan)
 • Ingevuld Startdocument
 • Ingeplande gezamenlijke schouw.

Activiteiten

 1. Indien afgesproken tijdens initiatie, doorlopen en geven GO/ NO GO obv offerte proces "te verrekenen kosten" door IN (NB).
 2. Evt. een GO/ NO GO obv "Verzoek tot aanpassing/verzoek tot maatregelen" of "Project overeenstemming" door IN (NB). Opm.: Dit is tevens het startschot voor de minimale 15 weken doorlooptijd tot start uitvoering.
 3. Indien nodig, regelen zakelijk recht en/of grondaankoop (NB).
 4. Maken voorlopig ontwerp incl. V&G ontwerpfase (NB)
 5. Opstellen en vaststellen combi plantekening en V&G-O plan (NB)
 6. Uitvoeren en vastleggen resultaten gezamenlijke schouw + bepalen consequenties met IN, NB en CA (CA)
 7. Uitvoeren (Detail) werkvoorbereiding (NB en/of CA)
 8. Aanvragen en bewaken vergunningen, afgeven projectbegroting (CA deel) (CA)
 9. Opleveren integraal V&G-U plan en completeren RI en maatregelenplan (CROW500) (CA)
 10. Akkoordverklaring NB op de stukken aangeleverd door CA uit de voorbereiding (NB)
 11. Vaststellen definitieve uitvoeringsplanning (CC)
 12. Aanleveren werkmap bij CA (NB)

Output

 • Definitieve uitvoeringsplanning
 • Ingevuld Startdocument
 • Werkmap met daarin oa. definitieve plantekening, vergunningen, V&G plan, Bodemadvies en Combi RI en Maatregelenplan (CROW).
Icon hfdl uitvoering

Uitvoering

Input

 • Werkmap met daarin oa. definitieve plantekening, vergunningen, V&G plan, Bodemadvies en Combi RI en Maatregelenplan (CROW).
 • Definitieve uitvoeringsplanning
 • Ingevuld Startdocument.

Activiteiten

 1. Houden Overdrachtsoverleg met IN, NB en CA (CC)
 2. Bespreken details def. uitvoeringsplanning (CA)
 3. Beoordeling CA op de aangeleverde werkmappen van NB (CA)
 4. Aanvullen Startdocument (CC)
 5. Start-werk overleg CA op project locatie (CA)
 6. Vaststellen of er civieltechnische en omgevingsissues zijn (CC).
 7. Uitvoeren werk (CA). Opm.: combi-partners zien toe op de ‘eigen’ technische werkzaamheden.
 8. Beslissen over kostentoewijzing binnen combi-partners (CC) Opm.: bij discussies over kostentoewijzing binnen combi-partners beslist CC.
 9. CA verzorgt een technisch oplevering van het werk en meldt het werk < 5 werkdagen Technisch Gereed (TG) bij de NB (CA).

Output

 • Afgesproken kostentoewijzing
 • Opgeleverde (Deel)revisie, afpers- / beproevingsrapporten, keurings- en testrapporten, registratielijst, productiestaten, etc.
 • Technische Gereed (TG) melding werkzaamheden.
Icon hfdl oplevering

Afronding

Input

 • Afgesproken kostentoewijzing.
 • Opgeleverde (Deel)revisie, afpers- / beproevingsrapporten, keurings- en testrapporten, registratielijst, productiestaten, etc.
 • TG melding werkzaamheden.

Activiteiten

 1. Opleveren eindrevisies en opleverdocumenten aan NB < 10 werkdagen na TG melding (CA).
 2. Beoordelen opleverdocumenten en betaalbaar stellen (NB)
 3. Factureren verrichte werkzaamheden. (CA)
 4. Afsluiten project en archivering relevante stukken uit het project. (CC).
 5. Inplannen evaluatie moment met IN, NB en CA (CC)

Output

 • Eindrevisies en opleverdocumenten (meetrapporten, revisie, productiestaten).
 • Administratief afgesloten project.
 • Gearchiveerde projectdocumentatie.
 • Ingeplande afspraak voor evaluatie project.